Pozdravljeni učenci,

spodaj so opisane vrste štipendij, ki jih lahko pridobite ob izpolnjevanju pogojev. Na povezavah ob posameznih štipendijah boste našli več informacij o:

 • posamezni vrsti štipendije;
 • pogojih, ki jih morate izpolnjevati za pridobitev štipendije;
 • razpise za posamezno vrsto štipendij
 • roke za oddajo vlog ter
 • vloge.

Dijaki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko pridobijo naslednje štipendije:

 1. Državne štipendije

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja. Dodeljujejo jo pristojni centri za socialno delo, tako za študij v Republiki Sloveniji kot za študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in izobraževalni ustanovi.

Do državne štipendije so upravičeni dijaki, študenti ter udeleženci izobraževanja odraslih, ki izpolnjujete naslednje pogoje:

 • so državljani Republike Slovenije ali imajo drug ustrezen status iz 12. člena Zakona o štipendiranju ali so oseba s priznano mednarodno zaščito,
 • so pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, oziroma so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja 1. ali 2. bolonjske stopnje,
 • niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb, niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda,
 • povprečni mesečni dohodek na osebo v vaši družini v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 680,56 evrov.

Dijaki prvo vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo v mesecu avgustu.

Več informacij najdeš na tej povezavi: https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/

 1. Kadrovske štipendije

S kadrovskimi štipendijami se dijakom in študentom pomaga priti do ustreznega poklica oziroma izobrazbe ter do njihove prve zaposlitve. Delodajalec jo dodeli za izobraževalni program na podlagi svojih potreb.

Kadrovska štipendija prinaša štipendistu prvi stik s podjetjem ter delovne izkušnje že tekom šolanja. Posebna prednost pa je v tem, da štipendistu zagotavlja takojšnjo prvo zaposlitev.

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, med drugim seznanijo:

 • na spletni strani Sklada (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije) preko Izmenjevalnice,
 • na spletnih straneh regionalnih razvojnih agencij,
 • preko spletnih strani delodajalcev ali v njihovih internih obvestilih, kot tudi preko javnih občil.

Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij, višino štipendije določi delodajalec.

Več informacij najdeš na tej povezavi: https://www.srips-rs.si/stipendije/kadrovske-stipendije

 1. Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Štipendija znaša 118,48 EUR mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij.

Cilji štipendij za deficitarne poklice:

 • zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
 • spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost,
 • možnost zaposlovanja na področjih, kjer se tradicionalno zaposlujejo tujci,
  spodbujanje vpisa v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, za katere sedaj ni dovolj zanimanja in jim grozi ukinitev,
 • promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Več informacij najdeš na tej povezavi: https://www.srips-rs.si/stipendije/deficitarne

 1. Zoisova štipendija

Zoisova štipendija je namenjena dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Zoisove štipendije se dodelijo najuspešnejšim vlagateljem vlog, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje:

 • izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek,
 • dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh,
 • izpolnjujejo tudi ostale zahtevane pogoje in
 • prehajajo na višjo raven izobraževanja, na kateri Zoisove štipendije še niso prejemali.

Več informacij najdeš na tej povezavi: https://www.srips-rs.si/stipendije/zois

 

(Skupno 168 obiskov, današnjih obiskov 1)