1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:

Osnovna šola Črna na Koroškem

Center 142, 2393 Črna na Koroškem
Tel: (02)870 41 40
Fax: (02)870 41 50

tajnistvo@crna.si

Odgovorna uradna oseba: Mitja Pranjič, ravnatelj
Tel: (02)870 41 57 mitja.pranjic@os-crna.si
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:  http://www.os-crna.si
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Črna na Koroškem, Center 142, 2393 Črna na Koroškem

Podružnica Javorje (začasno zaprto)

Podružnica Koprivna (začasno zaprto)

Podružnica Žerjav

Vrtec Črna na Koroškem

enota vrtca Žerjav

Organigram zavoda Organigram zavoda
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba Mitja Pranjič, ravnatelj
Tel: (02)870 41 57 mitja.pranjic@os-crna.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o hišnem redu Osnovne šole
 • Pravilnik o šolskem redu Osnovne šole
 • Pravilnik o vzgojnem načrtu Osnovne šole
 • Pravilnik o razporeditvi delovnega časa
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti
Državni predpisi
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Letni delovni načrt (LDN) 
 • Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto
 • Učbeniški sklad
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred.
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
 • Napredovanje delavcev v plačilne razrede.
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
 • Imenovanje ravnatelja.
 • Sprejem Letnega delovnega načrta.
 • Sprejem Poročila o realizacij LDN.
 • Sprejem Poslovnega poročila.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Jih ni.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi).
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Urniki oddelkov za šolsko leto
 • Šolski koledar za šolsko leto.
 • Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu  http://www.os-crna.si
ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)
 • Urniki oddelkov za šolsko leto
 • Šolski koledar za šolsko leto.
 • Letni delovni načrt (LDN) 

 

 

(Skupno 316 obiskov, današnjih obiskov 1)