PREDSTAVNIKI ŠOLE: Jasmina Dretnik, Eva Jelen, Angela Jelen, Irena Založnik, Zoran Polenik

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA:  Jože Kropivnik, Tara Simetinger, Dragica Mazej

PREDSTAVNIKI STARŠEV: Jasmina Kevp, Nataša Napotnik, Katra Kurnik

PREDSEDNICA SVETA ŠOLA: Eva Jelen

NALOGE:

· predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
· daje ustanovitelju mnenja in predloge o posameznih vprašanjih,
· po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet šole,
· sprejema pravila in druge splošne akte šole, ki jih določajo pravila šole in drugi splošni akti šole,
· sprejema Letni delovni načrt šole, vzgojni načrt, pravila šolskega reda in poročilo o izvršitvi,
· obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki,
· odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
· odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
· odloča o oblikah učne diferenciacije za vsako šolsko leto,
· razpisuje volitve predstavnikov v svet šole,
· določa finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
· imenuje in razrešuje ravnatelja,
· imenuje pritožbeno komisijo,
· opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti šole (23. čl. ZOFVI).

(Skupno 650 obiskov, današnjih obiskov 1)