ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV  

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v Skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v Skupnost učencev šole. Volitve so tajne. Skupnost učencev izvoli svoje predstavnike v šolski parlament.

 

Mentorica šolske skupnosti učencev in hkrati otroškega parlamenta na predmetni stopnji je ga. Andrejka FAJMUT, prof., na razredni stopnji pa je mentorica  ga. Mihaela GOLTNIK.


Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:
– zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z življenjem in delom na šoli,
– spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– sodeluje na šolskem, medobčinskem in regijskem otroškem parlamentu,
– načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, humanitarne akcije …),
– predlaga izboljšave bivalnega okolja,
– oblikuje predloge pohval učencem,
– opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.


Šolska skupnost učencev se sestane najmanj trikrat letno, posebej pa organiziramo šolski parlament. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela.
Srečevali se bomo po dogovoru in po potrebi ter spregovorili in razpravljali o vprašanjih in problemih, s katerimi se učenci srečujejo pri odraščanju.


                                      ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT


Šolski parlament je izvršilni organ Skupnosti učencev šole.

Člani šolskega parlamenta so predstavniki – večinoma predsedniki in namestniki predsednikov – razrednih skupnosti.

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblika demokratičnega dialoga se izvaja v vseh šolah po Sloveniji, nadgradi se s parlamenti na regionalni ravni in se zaključi na nacionalnem otroškem parlamentu.
Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Tema letošnjega parlamenta je ODRAŠČANJE.
Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.
Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu.
Vsaka oddelčna skupnost se bo v letošnjem letu ukvarjala s podtemo, ki so jo učenci izbrali sami pri urah oddelčnih skupnosti. Načini, kako bodo obravnavali in predstavili določeno temo, so lahko zelo različni in so učencem na izbiro.
V februarju bomo na šoli pripravili zaključno prireditev na temo odraščanja in vsaka oddelčna skupnost bo pokazala, s čim so se učenci ukvarjali v tem obdobju. Na zaključni prireditvi bomo tudi  izbrali delegacijo oziroma skupino učencev za regijski otroški parlament. Na regijskem parlamentu pa bodo izbrali  predstavnike, ki bodo zastopali interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki bo potekal v dvorani Državnega zbora v Sloveniji.

Na seji šolske skupnosti smo izvolili naslednje organe:
1.    Predsednica: Vita LESJAK, 7.a
2.    Podpredsednik: Luka ŠKVORC. 8.a
3.    Tajnica: Kaja OBRETAN, 6.b
Do zdaj smo imeli dve seji šolske skupnosti, na katerih smo se pogovarjali o različnih temah, predvsem pa smo se pogovarjali o letošnji temo šolskega parlamenta, ODRAŠČANJE ter s tem, kako bomo izvedli projekt na šoli po najboljših močeh. Končne produkte projekta bodo učenci oddelčnih skupnosti predstavili na zaključni prireditvi.

                                                                                        Zapisala Andrejka FAJMUT, prof.
                                                                                        Mentorica Šolske skupnosti za predmetno stopnjo

 

(Skupno 39 obiskov, današnjih obiskov 1)